Na čem stavíme

Do nedávné doby neexistoval jednotný a komplexní manuál plánování, péče a výsadby stromů ve městě. Postupy v krajinářské architektuře a poznatky v péči o stromy ve městech se přitom dynamicky vyvíjejí a pro rozvoj zeleně v době klimatických změn je třeba hledat nová řešení, která umožní stromům a zeleni obecně prosperovat i ve ztížených podmínkách. Koncem roku 2021 byly vedením Hlavního města Prahy schváleny pro naši činnost dva zásadní dokumenty: Standard uličního stromořadíStandard hospodaření s dešťovou vodou. Díky nim máme dnes vytyčenou jak cestu plánování a systémové péče o uliční stromořadí, tak i budování pro život ve městě nezbytné modrozelené infrastruktury.

Městský standard uličního stromořadí

První z materiálů se dívá na stromořadí jako na funkční prvek uličního prostoru, od kterého očekáváme významné funkce. Těmi jsou: poskytování stínu, aktivní snižování teploty, zlepšování kvality ovzduší, zvyšování biodiverzity v dané lokalitě, a také zvyšování estetické funkce městského prostředí. Stromy mohou tato naše očekávání naplnit jen ve chvíli, kdy jsou zdravé a prosperují. V prostředí městské ulice to však není jednoduché zajistit – stromy potřebují dostatečný prostor pro kořeny a zajištění přístupu srážkové vody k nim. Druhy dřevin, které se do náročného a znečištěného prostředí měst hodí, musí být navíc odolné vůči nejrůznějším škůdcům a stále extrémnějším výkyvům počasí.

Městský standard hospodaření s dešťovou vodou

Druhý z nových městských standardů představuje způsoby hospodaření s dešťovou vodou, kterou by město mělo do maximální možné míry využívat a nemuselo ji za nemalé poplatky svádět do jednotné kanalizace, aby potom vodu vracelo do ulic zálivkami z vodovodního řadu. Propojení zeleně s využíváním a zadržováním srážkových vod říkáme „modrozelená infrastruktura“ (MZI). Pro Prahu je využití MZI v ulicích jednou z priorit a velkých výzev do dalších desetiletí.

Pasport zeleně

Při plánování péče o zeleň je naším významným pomocníkem pasport zeleně CDSw. V něm je přesně zanesena každá zelená plocha i každý jednotlivý strom ve správě TSK a navíc obsahuje množství podstatných údajů o velikosti, typu, charakteru a stavu dané plochy či stromu a o péči, kterou je třeba daným prvkům v určité intenzitě a čase poskytnout. V pasportu navíc od r. 2022 plánujeme převážnou část našich aktivit. Pasport tedy není jen statickou mapou, ale i aplikací, která je živá a obsahuje aktuální plán péče pro travnaté plochy, stromy, keře i záhony.

Pro případný návrh zlepšení stavu jedince či celého konkrétního stromořadí máme nově možnost sbírat celou řadu informací, podle kterých je možné zjistit celkový vývoj určitého konkrétního jedince v čase, a stejně tak i jeho aktuální stav. Takto jsou podchyceny všechny dřeviny i další plochy zeleně v naší správě. Jednotlivé zásahy tak můžeme dlouhodobě plánovat a zároveň v rámci pasportu sledovat reakci dřevin na tato opatření a vyhodnocovat celkovou dlouhodobou úspěšnost naší péče.

Další stavební kameny rozvoje zeleně ve správě TSK

Naši interní datovou aplikaci CDSw Zeleň, která obsahuje mj. i pasport zeleně, zavádíme také k našim dodavatelům. V CDSw tak probíhá celý proces péče o zeleň: zadávání prací, jejich kontrola, vykazování a nakonec z CDSw získáme i podklady k fakturaci. V aplikace je uložena i historie všech těchto procesů.

  • Data v našem pasportu zeleně neustále aktualizujeme. Aktuální pasport je základním předpokladem smysluplně plánované a kvalitně prováděné péče i dalšího rozvoje městské zeleně.
  • Vysoutěžili jsme nové dodavatele, kteří budou zajišťovat běžnou údržbu: seče, zálivky, péče o keřové porosty a záhony.
  • Vysoutěžili jsme nové dodavatele arboristických prací: řezy stromů a vazby v korunách, převážně s použitím stromolezecké techniky.
  • Spolupracujeme s předními experty z oblasti dendrologie a arboristiky a celou řadou městských institucí a organizací.
  • Sledujeme, co se děje za hranicemi Prahy i v zahraničí a inspirujeme se příklady dobré praxe.
  • Průběžně se vzděláváme.
  • Máme nový dynamický tým, který všechny činnosti plánuje, řídí, kontroluje a rozvíjí. Pokud byste se chtěli na našich aktivitách podílet, dejte nám o sobě určitě vědět! Volná místa