Celopražské prořezy stromů

Od jara 2022 vídáme v korunách stromů pražských stromořadí na území celé Prahy pro Prahu nevšední, v západních městech však běžnou, věc: arboristi prořezávají a upravují koruny stromů. Zásahy jsou prováděny převážně stromolezeckou technikou. Vedle řezů výchovných, bezpečnostních a zdravotních jsou prováděny též obvodové redukce koruny a zejména vyzvedávání korun na nezbytnou podchozí a podjezdovou výšku. Tam, kde je třeba, jsou do korun instalovány vazby pro zpevnění kosterních větví. Tato jinde běžná, avšak v Praze „nová“, péče může někdy na laickou veřejnost působit množstvím odřezané hmoty ze stromů jako přehnaná a může v ní probouzet pochybnosti o adekvátnosti zásahů, které navíc probíhají během celého vegetačního roku. Zde bychom chtěli ujistit, že víme, co děláme, a proč. Jak tedy postupujeme?

Nejdříve přední odborníci z oborů arboristiky a dendrologie individuálně každý strom posoudí a v případě potřeby definují jedno či soubor potřebných opatření, která mají stromolezci na stromech provést. Odmítáme provádět zásahy na každém stromě plošně, zasahujeme pouze tam, kde je zásah odůvodněný a je pro strom větším přínosem, než by bylo jej – minimálně pro dané období – ponechat bez zásahu. V případě větších zásahů jsou řezy rozděleny do etap s plánovaným opakováním za 3-5 let. Všichni stromolezci jsou profesionálními certifikovanými arboristy, kteří navíc od TSK dostávají jednotné zaškolení a metodické vedení. Během samotných řezů jsou samozřejmě přítomny odborné technické dozory pro zajištění kontinuálně vysoké úrovně kvality prací.

Co se týče načasování zásahů, nejvhodnější dobou pro prořez stromů je zejména první polovina vegetace. V předjaří je vhodné řezat především při větší intenzitě řezu. Obecně je doporučováno provádět řezy v co nejnižším stáří jedince, resp. jeho řezané části. Řez v mrtvém dřevě je možný kdykoliv, části bezprostředně ohrožující provozní bezpečnost je nezbytné odstraňovat okamžitě. Naopak nejméně vhodná doba je při trvalejší teplotě pod –5 °C, respektive hrozí-li ještě její výskyt a před plným olistěním u tzv. „plačících“ stromů (bříza, javor, ořešák, habr). Při navrhování pěstebních opatření (řezů) je vždy brán v komplexní úvahu i zdravotní stav stromu a jeho aktuální vitalita, jakož i poloha a okolní podmínky.

Spolupráci s novými dodavateli arboristických prací předpokládáme na skvělých 8 let, od čehož si slibujeme nejen navázání dlouhé a plodné spolupráce ve vzájemné profesní souhře, ale zejména dosud chybějící kontinuitu péče o pražská stromořadí.